Neperiodické tituly Vydavatelství Baštan

Hanácké noviny

Hanácké noviny

Noviny z vašeho regionu

Hanácké noviny o Hanácích
a pro Hanou.

Domníváme se, že v současných médiích není mnohdy dáván dostatečný prostor Hané ,pro dostatečnou prezentaci významných událostí našeho regionu. Haná patří k největším a nejkrásnějším regionům České republiky, určitě si zaslouží své, hanácké noviny.
V nich vám chceme přinášet pestrou paletu témat ze života hanáckých měst a obcí. Rádi vám představíme významné firmy, osobnosti, rodáky za našeho regionu. Haná je přítomna zejména na venkově. Nezapomeneme na cestopis, historii, památky, kulturu, sport, zájmovou činnost.

Hanácké pohádky a pověsti

Hanácké pohádky a pověsti

Nové vydání s ilustracemi od Pavly Baštanové přináší příběhy z Hané a Záhoří, které sesbíral a vyprávěl Bohumír Štéger.

Předkládaná kniha po delší době znovu představuje sběratelskou práci a vypravěčské umění Bohumíra Štégera (1908–1985). Některé z jeho pověstí a pohádek již byly publikovány několikrát, jiné však naopak vůbec. Snahou tohoto vydání je uspořádat Štégerovo dílo a vydat zvlášť pověsti o hradech a zámcích, zvlášť pověsti a pohádky ze Sudet vč. prací místopisně neurčených a Pověsti a pohádky z Hané a Záhoří, které Vám právě představujeme. Jejich velká část byla publikována jen jednou, a to právě před 60 lety. Myslíme tedy, že nastal čas pustit květnaté dílo pana Štégera mezi děti i dospělé. Pro některé povídky to bude premiéra, cestu jim jistě usnadní půvabné ilustrace mladé kreslířky Pavly Baštanové.

Bohumír Štéger pracoval desítky let jako finanční úředník, v 50. letech byl inspektorem pro kulturu u Okresního národního výboru Kojetín. Poté byl zaměstnán na zámku v Tovačově – nejprve na pobočce přerovského muzea J. A. Komenského, později na odloučeném pracovišti Státního okresního archivu Přerov. Vrcholem jeho tvorby bylo literární zpracování desítek pověstí, především z Hané a Záhoří. V roce 1957 vyšly dvě knihy těchto povídek (Hanácké pohádky a pověsti, Pověsti o hradech a zámcích). Roku 1973 byla vydána kniha Zázračná slunečnice. Posmrtně byl vydán soubor Kam až dohlédneš z věže tovačovského zámku (2001). 

Moji čtyřnozí pacienti

Moji čtyřnozí pacienti

Vojtěch Coufalík

Příběhy z veterinární praxe

Každý veterinář zažije během své dlouhé aktivní činnosti řadu veselých i smutých příběhů a historek, pan autor je sepsal ve své knize.

Semena a plody

Semena a plody

1. část zeleniny

Vybraných duhů zelenin, léčivých rostlin a speciální­ch plodin

Miroslav Hýbl, Pavel Kopecký, Ivana Doležalová,
Irena Petrželová,
Kateřina Smékalová,
Elena Dušková,
Helena Stavělí­ková, Karel Dušek

V publikaci jsou představena semena a plody vybraných druhů zelenin udržovaných v kolekcích genetických zdrojů rostlin významných pro výživu a zemědělství­ na Oddělení­ genetických zdrojů zelenin, léčivých rostlin a speciální­ch plodin, VÚRV, v.v.i. v Olomouci. Publikace přináší česko-anglické popisy a vyobrazení­ semen (resp. plodů) 85 druhů zelenin a jejich planých pří­buzných druhů. Obrazovou část tvoří ­ detailní­ fotografie semen (resp. plodů), s ´měřítkem a fotografie skupin semen (resp. plodů), zobrazují­cí­ jejich variabilitu. Přání­m autorů tého publikace je, aby našla uplatnění­ u odborné i laické veřejnosti zahrnují­cí­ vědecko-výzkumné prácovníky, šlechtitele, semenáře a zahrádkáře a aby v ní našli nové a užitečné informace, ale i potěšení z bohatosti tvarů a barev na první pohled nenápadných částí rostlin.

Padlí

Padlí

kulturních a planě rostoucích plodin

Autoři: Aleš Lebeda, Jozef Huszár, Barbora Mieslerová, Božena Sedláková

Tato kniha je ucelenou monografií v české literatuře, která je komplexně zaměřena na problematiku padlí, tedy hub
z řádu Erysiphales parazitujících na rostlinách. Obsahově je koncipována do dvou hlavních částí, obecné a speciální.

Kniha je určena nejen biologům, mykologům, fytopatologům
a rostlinolékařům, ale i praktickým zemědělcům, zahradníkům, lesníkům, zahrádkářům a všem ostatním, kteří mají zájem o přírodu
a poznatky týkající se rostlin a jejich parazitů.

V obecné části se čtenář postupně seznamuje s taxonomií
a fytogenezí padlí, jejich geografickým rozšířením, biologií, ekologií
a epidemiologií, infekčním procesem a mechanismy interakce rostlina-patogen, včetně mechanismů rezistence. Velká pozornost je rovněž věnována genetice interakce hostitel-patogen. Důkladně je pojednáno o biologické a patogenní variabilitě padlí a o metodách jejich studia. Mimořádná pozornost je věnována metodám kontroly, tzn. šlechtění rostlin na rezistenci vůči padlí, chemické ochraně rostlin a problematice rezistence padlí k fungicidům. Nedílnou součástí této kapitoly jsou i metody biologické kontroly. Závěrečná kapitola obecné části podrobně pojednává o metodických aspektech experimentální práce s těmito houbami. Za obecnou částí je rozsáhlý předhled literatury, která byla použita k jejímu zpracování.

Speciální část je koncipována podle hlavních skupin zemědělských
a zahradnických plodin jako hostitelů padlí. Celkem je ve
13 kapitolách věnována pozornost padlí na obilninách, okopaninách, olejninách, luskovinách, chmelu, tabáku, révě vinné, ovocných dřevinách, zelenině, léčivých a aromatických rostlinách, okrasných rostlinách, dřevinách a keřích, plevelech a planě rostoucích rostlinách. Kapitoly mají jednotnou strukturu, v níž je uvedeno taxonomické postavení příslušného druhu (druhů) padlí, hostitelský okruh, popis patogenu, symptomy napadení hostitelských rostlin, vývojový cyklus a epidemiologie, rozšíření a ekonomický význam, metody ochrany. Každá kapitola je ukončena obrazovou přílohou, kde jsou barevné obrázky symptomů napadení, mikroskopické snímky patogenů, ale i řada perokreseb. Knihu uzavírá rozsáhlý jmenný
a věcný rejstřík.

Litovel

Litovel

Hanácké Benátky

Jedná se o knihu litovelského rodáka Petra Komárka, mladého studenta prostějovské žurnalistiky.

V úvodu je na několika málo stranách historie Litovle ve stručnosti, aby čtenář nebyl unaven z příliš mnoha faktrů. Dále je kniha složena z obrazových a fotografických materiálů, které jsou rozloženy do několika kategorií – např. Památky v centru města, Voda v Litovli, Sakrální stavby a památky, Kultura a sport, Průmysl apod. Zvláštní oddíl knihy tvoří integrované obce.

Kniha je koncipována jako suvenýr pro turisty, kterí Litovel navštíví, proto je přeložena i do angličtiny, včetně popisek fotografií.

Trávníky pro zahradu, krajinu a sport

Trávníky pro zahradu, krajinu a sport

Významná kniha pro trávníkářskou praxi

Obsahem a charakterem se jedná o ojedinělou publikaci, která svým zaměřením reprezentuje odborné a praktické zkušenosti z oblasti trávníkářství.

Vedoucím autorského kolektivu je prof. ing. František Hrabě, CSc.

Tato kniha navazuje na první publikaci Trávy a trávníky, co o nich ještě nevíte, do jisté míry je reedicí této publikace. Řada kapitol původní publikace doznala odborných i praktických změn, úprav, doplnění, neboť trávníkářství je obor, který se neustále vyvíjí.

Kniha je systematicky rozčleněna do příslušných kapitol věnovaných trávníkovým druhům a odrůdám, zakládání a ošetřování trávníků, kategoriím trávníků, skladbě trávníkových směsí, chorobám, škůdcům, ochraně, zavlažování trávníků, specifickým a okrasným trávníkům, dále umělým trávníkům a alternativní-květinové formě ozelenění ploch.

Můžeme říci, že trávníkářství je v současné době speciální vědní disciplínou. Neustále se rozvíjející požadavky na využití trávníků z pohledu dnešní moderní společnosti přinášejí řadu nových trendů v oblasti trávníků. Upravený trávník je dnes vizitkou naší činnosti, zelené plochy zahrad, parků, hřišť, obcí a měst jsou významným faktorem životního prostředí. Společně s květinami, dřevinami, stavbami, krajinou plní trávník funkci estetickou. S tím souvisí funkce rekreační a obytná. Přirozený trávník vytváří vhodné podmínky pro sport, odpočinek, relaxaci.

Publikace Trávníky pro zahradu, krajinu a sport je určena nejen odborné veřejnosti, zajímavé náměty pro svou trávníkářskou činnost využijí dozajisté správci hřišť, zelených ploch, komunální zeleně, chráněných oblastí aj. Kniha je také vhodným studijním materiálem pro posluchače odborných a vysokých škol.

Formát 210x210 mm, vazba vázaná, počet stran 335 

Vinárstvo & somelierstvo

Vinárstvo & somelierstvo

NOVÁ PUBLIKÁCIA (slovensky)

Je ťažšie víno vyrobit alebo ho predať?

       Výroba vína a umenie jeho prezentácie spolu úzko súvisia, úspešným je ten, kto dokáže oboje. A práve to je poslaním publikácie.

Publikácia je určená pre výrobcov i predajcov vína, someliérov, vináskych nadšencov, vinárske združenia, študentov vinárstva a someliérstva na vysokých a stredných školách, someliérske kurzy, zážitkovú gastronómiu a všetkých priaznivcov vína.

V úvode publikácie vysvetľuje autor významnosť funkcie someliéra pre víno i gastronómiu. Popisuje kultúrne posolstvo vína v historii a súčasnosti ľudstva, imidž a zdravotné aspekty umienenej konzumácie vína. Uvádza štatistiky z významných vinárskych krajín Európy.

V kapitole o technológii výroby vína popisuje najnovšie trendy v enológii. Na základe vlastných dlhoročných kraktických skúsenstí kladie doraz na hygienu výrobných prestorov a precíznostť obslužného personálu. V prípade dodržania týchto zásad je možná minimalizácia technologických zásahov. Dosiahneme tým odrodovú typickosť, čistotu a prirodzenosť vín, so stopou terroir. Podrobne popisuje aj technológiu výroby šumivých vín, ktoré sú v gastronómii jedinečným fenoménom, tokajských vín, aj biovín. Venuje sa príčinám vzniku chorôb a chýb vína, uvádzam zásady prevencie ich vzniku a nápravné opatrenia.

Široký priestor venuje nenahraditeľnej pozícii dreva v enológii a v marketingu vína. uvádzam klady i zápory výroby vína v sudoch, metódy výroby sur lie a batonáž.

V prezentačnej časti popisuje rituály odzátkovania, dekantácie, servisu vína. someliér musí dokonale ovládať čítanie údajov z etikety
vína. Preto veľmi podrobne opisujem aktuálne podmienky označovania a uvádzania vína do obehu.

Zážitkovej enogastronómii sa venuje v ucelenej kapitole, ktorá ilustračne popisuje zásady správnych kombinácií jedla a vína.

V závere nechýbajú pravidlá, zásady a systémy súťažného senzorického hodnotenia vína, slovník degustácie a požiadavky na získanie osvedčenia posudzovateľa pre víno a vinárske výrobky.    Výroba vína a umenie jeho prezentácie spolu úzko súvisia, úspešným je ten, kto dokáže oboje. A práve to je poslaním publikácie.   

autor Štefan Ailer, Slovenská poľnohospodárska univerzita Nitra

Formát 210x220 mm,vazba knižní šitá, počet stran 216

Kuchařka moravských vinařek

Kuchařka moravských vinařek

volné pokračování

Publikace pro milovníky dobrého jídla a vína

Kulinářské dovednosti a um našich babiček, tetiček, maminek aj. jsou shromážděny v této jedinečné knížce.

Jednotlivé recepty jsou systematicky uspořádány dle druhů pokrmů, součástí jsou barevné fotografie originálních domácích jídel. Kapitoly kuchařky jsou doplněny informacemi o vínech vhodných k příslušnému pokrmu.

V jedenácti kapitolách je obsaženo na 400 receptů, které jsou nekonečnou inspirací pro rodinnou kuchyni.

Recepty z domácností moravských vinařek sesbírala a autorsky upravila Eva Kloudová.

Formát A5, vazba vázaná, počet stran 400.

Pícninářské listy

Pícninářské listy

barevný magazín

Magazín je vydáván ve spolupráci se Sdružením pěstitelů travních a jetelových semen. Navazuje na dřívější pícninářské periodikum tohoto názvu. Ne všichni pícnináři a zemědělci využívají elektronické podoby informací, proto se vracíme k tištěné formě Pícninářských listů.

CO NABÍZÍME ČTENÁŘŮM

Dokumentaci všeho podstatného co se událo na pícninářském poli.

Situace v travním a jetelotravním semenářství, nové odrůdy, šlechtění, informace z pícninářského výzkumu, praktické výsledky z polních pokusů, zajímavosti z domova i ze zahraničí.

Nechybějí kapitoly věnované nemocem trav, škůdcům, hnojení, výživě, zakládání a údržbě trvalých travních porostů, sklizni trav a jetelovinotrav, senážování, uplatnění v krmné dávce hospodářských zvířat, využití travní hmoty jako biomasy. Pěstování a sklizeň trav pro semenářské účely, technologii ošetření a uskladnění osiv atd.

CO NABÍZÍME VÁM INZERENTŮM

Možnost prezentace formou plošné inzerce, firemního článku.

Zveřejnění odborného příspěvku na daná témata související s pěstováním trav a jetelovinotrav, který přispěje k odborné obsahové úrovni magazínu.

V rámci komerční prezentace v pícninářských listech prezentaci navíc dle dohody v našich novinách pro zemědělství Agrární obzor, případně v dalších titulech Vydavatelství Baštan.

Cílem publikace Pícninářské listy je společně i s Vámi pozvednout každoročně informační úroveň mezi pícninářskou i zemědělskou veřejností.

Těšíme se na spolupráci

Formát A4.

Štíhle vreteno

Štíhle vreteno

Nová knižná publikácia

Autor Ing. Ján Mezey, PhD., Slovenská poľnohospodárska univerzita v Nitre

Existuje sposob dopestovať si vo vlastnej záhradke len na 10 stromoch, na ktorých vrchol dosiahnete zo zeme, toľko jablk, koľko vystačí štvorčlennej rodine približne od augusta do apríla a ešte ostane aj pre návštevy počas dlhých zimných večerov? Áno, existuje. Riešenie sa volá "štíhle vreteno" a okrem jabloní sa v súčastnosti uplatňuje už aj pri hruškách, slivkách, marhuliach, broskyniach a čerešniach. Nová publikácia vás zasvatí do tajov "ako na to" nielen pútavým textom, ale aj ilustračnými fotografiami.

Formát A5, vázaná vazba, počet stran 176.

Výživa a krmení drůbeže

Výživa a krmení drůbeže

Autor prof. Ing. Jiří Zelenka, CSc., Mendelova univerzita Brno

Práce šlechtilů vede k obdivuhodně rychlému pokroku biologického potenciálu zvířat. Genofond drůbeže chované v České republice je dnes na světové úrovni. Změny v genofotnu však přinášejí také změny v nárocích na realizační faktory, včetně výživy.

Problematika spojená s racionální výživou drůbeže je velmi rozsáhlá, vždyť jde o řadu druhů hospodářských zvířat. Jen u kura domácího zahrnuje výživu a techniku krmení podstatně rozdílných nosných a masných hybridních kombinací, krmení odchovávaných kuřic, kohoutků, nosnic a plemenných kohoutů v rodičovských chovech, odchov kuřic a krmení nosnic pro produkci konzumních vajec a výkrm kuřat při odlišných požadavcích na kvalitu jatečného produktu.

Údaje o výživné hodnotě krmiv i o tom, kolik energie a jaká množství živin zvířata pro dosažení očekávané užitkovosti potřebují, umožŇují sestavovat receptury krmných směsí tak, aby byla uspokojena potřeba zvířat a přitom se zbytečně některou živinou nepřekrmovalo. Nevhodné složení krmných směsí nejčastěji limituje užitkovost a omezuje rentabilitu chovu. Vždyť cena krmiv u nás představuje v průměru 58 % z celkových nákladů na prokudci vajec a přibližně 70 % z nákladů na drůbeží maso. Vyplatí se tedy investovat do znaostí o správné výživě a přinášet chovatelům i krmivářskému průmyslu podklady pro využívání nových, vědeckých plně zdůvodněných poznatků. Kvalita krmiva má přímý vliv nejen na rychlost růstu a spotřebu na jednotku přírůstku, ale i na jakost finálního produktu. Výživa také významně ovlivňuje imutnitní systém, a tím životní pohodu zvířat.

V knize nalenou zájemci vedle pojednání o výživě a technice krmení drůbeže řadu informací platných ve výživě všech hospodářských zvířat. Podrobně je probrána problematika výužití energie, aminokyselin, polynenasycených mastných kyselin, minerálních látek a značný rozsah je věnován krmným aditivům.

Výživná hodnota krmiv a cena komponent jsou sice hlavními posuzovanými faktory při sestavování směsi, každé krmivo má však i specifiské vlastnosti, výhody a nevýhody, rizika kontaminace a specifický vliv při použití v příliš vysokých dávkách. O těchto vlastnostech krmiv je třeba vědět co nejvíce. Zvláštní kapitoly jsou věnovány i úpravě krmiv, odběru vzorků a posuzování krmiv. Najdete zde i návod jak postupovat při reklamacích krmných směsí.

Publikace poslouží chovatelům drůbeže, výrobcům premixů krmných aditiv a krmných směsí, pracovníkům poradenských služeb i ve vyuce stůdentů. Uživatelům zprostředkuje v souhrnné podobě aktuální informace z oblasti hodnocení krmiv a výživy drůbeže.

Formát 176x250 mm, vazba vázaná, počet stran 160.

Dež sem se narodil a co belo pak

Dež sem se narodil a co belo pak

anebo. Třekrát deset dni ze ževota děcka

Nejnovější knížka litovelského rodáka a patriota Petra Lindušky je tentokrát zaměřena hlouběji do jeho dětství.

Snaží se pokud možno humornou formou zavzpomínat na 60. leta minulého století a zvolil si pro to pohled malého dítěte. První oddíl tvoří deset dní od porodu, potom deset dní tříletého a nakonec deset dní osmiletého chlapce. Každý oddíl začíná narozeninami, první část porodem. Nejde pouze o soukromé vzpomínky, ale i události, které se v naší zemi udály v oněch 60. letech. Autor se je snaží glosovat formou deníku. Jak sám vysvětluje, i malé dítě má své problémy a intenzivní pocity a s nimi chce ve své rodné hanáčtině seznámit veřejnost, aby si uvědomila, že dítě je třeba chápat a věnovat se mu.

Petr Linduška doufá, že svým humorem osloví co nejšířší čtenářskou obec, a to nejen pro to, že kniha je psána hanácky.

Hanácká kuchařka

Hanácká kuchařka

volné pokračování

Autorky Miloslava Hošková, Zita Chalupová

Po úspěšném prvním dílu jsme se rozhodli vydat druhý díl Hanácké kuchařky s novými recepty, pokrmy hanácké kuchyně.

Hanácká kuchyně má staletou tradici a původní hanácké stravování má velmi prosté kořeny. Základem hanácké kuchyně vždy byly a v menší míře i dnes jsou suroviny, které bylo možné vypěstovat doma, především obilí, luštěniny a brambory. K tomu pak maso – vepřové, hovězí nebo drůbeží, v některých oblastech také sladkovodní ryby. Z těchto zdánlivě prostých surovin vznikala vynikající a nápaditá jídla, která skutečně najdeme pouze v hanácké kuchyni.

Formát A5, vázaná vazba, 132 stran

Stroje a zařízení pro vinařství

Stroje a zařízení pro vinařství

Nová a významná knižní publikace pro vinaře

Kniha je vydaná ve spolupráci se Zahradnickou fakultou MZLU
v Lednici.
Jejími autory jsou doc. Ing. Patrik Burg, Ph.D.
a prof. Ing. Pavel Zemánek, Ph.D.

Knižní publikace je určena praktikujícím zájmovým i profesionálním vinařům, uživatelům vinařské techniky, odborné i laické veřejnosti
a všem, kteří se jakýmkoliv způsobem setkávají s vinařskou technikou.
Publikace je koncipována tak, aby širokému orkuhu čtenářů poskytla přehled o standardních i perspektivních technických prostředcích, které jsou v podmínkách moderních vinařských provozů
u nás i ve světě využívány pri zpracování hroznů, při výrobě, skladování a lahvování vína.
Jednotlivé kapitoly knihy obsahují základní požazavky na realizaci vinařských procesů, popis konstrukce a funkce pracovních ústrojí jednotlivých kategorií strojů a zařízení, která jsou často řešena pro konkrétní případy a v řadě případů se liší konstrukčním provedením podle jednotlivých výrobců. Orientaci v technických popisech strojů usnadní čtenářům obsáhlý schématický i obrazový mateiál, kterým jsou doplněny jednotlivé kapitoly.

Formát 210x210 mm, vazba vázaná, počet stran 250.

Svět růží

Svět růží

Nová knižní publikace na českém trhu

Barevná publikace o 450 stranách formátu B5.
Přes 800 fotografií růží.

Autoři: doc. Ing. Josef Sus, CSc., RNDr. Jiří Žlebčík a Ing. Jaroslav Rod, CSc.

Nová kniha Svět růží představuje u nás z hlediska literatury o růžích ojedinělé dílo. Výběru více než 300 položek byla věnována velká pozornost, aby představil to podstatné ze světa růží. Růže velkokvěté, mnohokvěté, sadové, anglické, pokryvné, miniaturní, pnoucí. Čtenář encyklopedie se jistě rád seznámí s původními botanickými druhy a rugosa hybridy.

Specialisté uvítají výběr ze stále oblíbenějších růží historických i stolístek. Každá odrůda nebo druh růže jsou v knize představeny na několika fotografi ích. Kniha obsahuje stručné, ale velmi praktické informace týkající se nákupu růží, nároků klimatických, půdních, vlhkostních a světelných. Dále se dozvíme, kam vlastně růže vysazovat a jak je účelně kombinovat s jinými okrasnými rostlinami. Informuje o vlastní výsadbě, řezu, zazimování, hnojení. Popisuje rovněž způsoby rozmnožování.

Velká pozornost je věnována aktuální problematice chorob, škůdců a abiotických poruch.

Nová publikace pomůže nejen množitelům a pěstitelům růží, ale i studentům všech typů zahradnických škol, zahrádkářům, profesionálním zahradníkům a všem zájemcům správně se orientovat v obsáhlém světě růží.

Formát B5, vazba vázaná, počet stran 439.

Pomologie drobného ovoce a skořápkovin

Pomologie drobného ovoce a skořápkovin

Novinka od autorů úspěšných knih

Autory publikací jsou
Bc. Tomáš Jan a Ing. Dušan Nesrsta
z ÚKZUZ šlechtitelské stanice
v Želešicích u Brna
a Milan Hanč

Po značně úspěšné dvoudílné pomolodgi "Jádrovin" a "Peckovin" si nyní dovolujeme předložit poslední díl do mozaiky – pomologii "Drobného ovoce a skořápkoviny", kde najdete popsány významnější odrůdy angreštu, rybízu červeného a bílého, rybízu černého, maliníku, ostružiníku a jahodníku. Ze skořápkatého ovoce pak ořešák vlašský, mandloň a lísku.
Tak jako dva díly předchodí i tato kniha si klade za cíl nejenom přinést pouhý výčet odrůd, které můžete na svých zahradách nebo
v sadech pěstovat, ale zároveň pomoci s výběrem odrůdy do konkrétních podmínek a také blíže představit jednotlivé druhy a seznámit čtenáře se základy jejich pěstování.

Obecné úvody jsou opět odděleny od obecné části zahrnující původ a dělení druhu do skupin, nároky na stanoviště, přes podrobnější rozepsané pěstování a speciální část věnovanou nejdůležitějším chorobám a škůdcům, až po vysvětlení konstukce popisů jednotlivých odrůd, což je důležité pro pochopení jednak různorodosti odrůd v rámci ovocných druhů a jednak též pro samotný výběr odrůdy konečnými uživateli.

Samotné popisy jednotlivých odrůd obsahují hned v úvodu velmi jednoduché rozdělení podle doby zralosti a pomologického dělení, podle vhodnosti využití plodů a konečně podle vhodnosti pro různé pěstitelské oblasti. Pokud to bylo možné, byla snaha o zjištění co nejpřesnějšího původu odrůdy, který také může napovědět, do jakých podmínek bude odrůda vhodná. Vlastní popisy jednak spolu
s fotografií plodů poskytnou vcelku podrobnou informaci o vlastnostech rostlin, polodřevin, keřů a stromů.

Oddíl, který hodnotí plody pak vypovídá o jejich kvalitě, hlavně tedy o chuti. Kapitola závěrečná, nazvaná "Celkové hodnocení" vyzdvihuje převážně kladné případně záporné vlastnosti odrůdy a některé další důležité informace, např. o různé odolnosti proti chorobám, mrazu, vhodné využití plodů atd.

Věříme, že publikace bude mít obdobně kladný ohlas, jako knihy minulé a vhodně doplní vaši knihovnu tak, aby obsahovala všechny významnější moderní, ale i tradiční odrůdy důležitejších ovocných druhů zrovna tak jako stručný pěstitelský návod pro jejich pěstování.

Formát A5, vazba vázaná, počet stran 214.


No deť

No deť

Třetí hanácká publikace v hanáckém jazyce

 

    BBBBásničke, pěsničke, spomínke, fejetóne a iny plke.

No deť je nová knížka od litovelského autora Petra Lindušky, plná vzpomínání nejen na mladá léta, ale i glos na dnešní dění. Jsou zde i nejnovější básničky a také jedna Ježkova známá píseň s novým hanáckým textem.

 

Formát 130x190 mm, vazba vázaná, počet stran 113.

Agriprofit

Agriprofit

Inzertní magazín Agrárního obzoru

Zemědělství, lesnictví, zpracovatelský průmysl, potravinářství

Nový produkt našeho vydavatelství s celostátní působností.

Proč inzertní časopis?

 

 Řadě čtenářů a také některým obchodním partnerům vadí větší rozsah inzerce v novinách Agrární obzor. V nich chceme dát nyní větší prostor textovým informacím, reportážím, článkovým prezentacím, aj. K vašemu článku zařadíme i vaši inzerci. Tedy inzerce z Agrárního obzoru nezmizí úplně, pouze její podstatnou část přesuneme do tohoto inzertního magazínu.

Nabídka inzerce v magazínu na křídovém papíře je výraznější i cenově zajímavější ve srovnání s konkurenčními periodiky.

Magazín AGRIPROFIT je vkládán do měsíčníku Agrární obzor, zčásti probíhá distribuce i samostatně. Celkový náklad činí 5500 ks.

 

Hanácká kuchařka

Hanácká kuchařka

Povídání o hanáckém stravování

Tato hanácká publikace dává nezapomenout umu našich předků v kulinářské oblasti, nahlédnout pod pokličku starých, mnohdy zapomenutých jídel, receptů a zvyklostí, které by měly být zachovány pro další generace.

Posláním této hezké knihy je rovněž podpořit myšlenku regionálních produktů, v tomto případě hanáckých potravinářských výrobků.

Slova autorky PhDr. Miloslava Hošková, CSc.:

Mohli bychom říci, že neúprosná pravidla a styl života v moderním světě umožňují zapomenout na starou kuchyni a reálná znalost způsobu stravování a připravy jídel našich babiček a prababiček ustoupila do oblasti vzpomínek.
Naše knížka vás chce přesvědčit o tom, že tradiční lidová strava a kuchařské umění našich babiček nejsou jen pouhým přežitkem, vzpomínkou, nebo jen objektem odborného studia, ale že mohou jako vítaný host vstoupit i do našeho současného života, zpříjemnit jej a obohatit. Měla by být i inspirací pro všechny, kteří si s chutí připraví některé tradiční jídlo.
Základem se staly tématické bloky věnované stravě v určitých obdobích roku doplňované recepty z Hanácké kuchařky vydané Vlastivědným muzeem v Olomouci. Dalším zdrojem se jednak stal vlastní sběr receptů jak z minulosti, tak z přítomnosti, ale i vysílání Českého rozhlasu v Olomouci, který na počátku roku 2001 zařadil do svého programu pravidelné vysílání věnované Hané, především však jídlům, která se na Hané v minulosti vařívala a mnohde vaří dodnes. Vysílání se jmenovalo "Hanácké hodování" a mělo mezi posluchači značný ohlas. Řada posluchačů si při poslechu těchto relací vzpomněla na jídla, která vařívala maminka nebo babička a neváhali je do rozhlasu poslat. Protože se jedná o recepty jídel, které jsou vyzkoušené, a mnozí ve svých dopisech vzpomínali na to, jak dobře jednotlivé pokrmy chutnaly, rozhodli jsme se podělit se s vámi nejen o recepty, které se v tomto pořadu vysílaly, ale i ty, které nám věrní posluchači posílali a které jsem na svých cestách sesbírala.

Formát A5, vazba vázaná, počet stran 156.

Pivař a pivo

Pivař a pivo

Magazín pro výrobce a konzumenty piva

Vážení přátelé dobrého piva,

dovolujeme si vám nabídnout spolupráci, přezentaci vaší firmy v dalším ročníku publkikace Pivař & Pivo. Jedná se o publikaci magazínového typu, která každoročně svou podobou a obsahem závavně populárně-naučnou formou prezentuje svět piva.

 

Co nabízíme čtenářům

Pohled do historie pivovarnictví, sladovnictví, chmelařství, novinky, trendy ve výrobě, spotřebě piva, představení pivovarů, minipivovarů, malovařičů domácích piv, významných osobností spojených s pivovarnictvím, pivem. Informace z pivních soutěží, pivní gastronomie, pivo a zdraví. Nechybí cestopis, pivní turistika, haškologové, sběratelé pivních kuriozit, povídky o pivě a k pivu, názory a informace z druhé strany pípy. Zajímavosti všeho druhu z domova i ze světa.
Naplníme s vámi pullitr až po okraj.

Co nabízíme inzerentům

Prezentaci v publikaci s trvalejší užitnou hodnotou, ve které oslovíte své obchodní partnery, výrobce, konzumenty piva, firmy nabízející technologie aj.
Vedle plošné inzerce přivítáme také článek z prostředí vaší firmy, organizace, pivovaru aj., které přispěje k obsahovému zkvalitnění ročenky Pivař & Pivo po stránce odborné i zábávné.

Publikace Pivař & Pivo si klade za úkol mimo jiné podpořit hlavně image kvalitního českého piva vařeného klasickými metodami, podpořit zájem českých konzumentů o kvalitní české pivo v boji s europivy a globalizací pivního světa.

Pokud máte zájem o objednání více kusů, vepište, prosím, váš požadavek do poznámky v objednávce. Cena bude upravena při distribuci.

Formát A4, vazba lepená, počet stran 68.

Vinohradnická mechanizace

Vinohradnická mechanizace

Nová knižní publikace

Kniha je vydaná ve spolupráci se Zahradnickou fakultou MZLU v Lednici. Jejími autory jsou doc. Ing. Pavel Zemánek a doc. Ing. Patrik Burg

Knižní publikace s titulem „Vinohradnická mechanizace” podává na 200 stranách ucelený přehled o moderních mechanizačních prostředcích, využívaných ve vinohradnických podmínkách u nás i ve světě, a to jak při zakládání nových výsadeb, tak také v plodných vinicíh. Jednotlivé kapitoly knihy přibližují konstrukční řešení a principy činnosti u jednotlivých skupin mechanizačních prostředků. Bohatý schématický i obrázový materiál obsažený v knize umožní laicky i odborně zaměřeným čtenářům orientaci v technických popisech strojů.

Podklady pro zpracování této publikace byly čerpány zejména z provozu strojů ve vinohradnických podnicích, z konzultací s uživateli strojů, z prací prováděných v Ústavu zahradnické techniky Zahradnické fakulty a též z firemní literatury českých i zahraničních výrobců.

Formát 210x210 mm, vazba vázaná, počet stran 200,

Trávy pěstované na semeno

Trávy pěstované na semeno

Významný autorský počin pro osivářský a pěstitelský svět

Knihu připravil kolektriv autorů ze společnosti Oseva Pro, s.r.o., OZ Výzkumná stanice travinářská Rožnov pod Radhoštěm-Zubří a Sdružení pěstitelů travních a jetelových semen pod vedením doc. Ing. Bohumíra Cagaše, CSc.

V knize se čtenář seznámí se širokou problematikou pěstování trav na semeno počínaje odrůdami, zakládáním a ošetřováním porostů až po poskližňové technologie. Jelikož podobná publikace tohoto charakteru a významu nebyla již dlouho vydána, jedná se o významný autorský počin pro osivářský a pěstitelský svět.

Formát A5, vazba vázaná, počet stran 257.

Současné problémy v reprodukci skotu

Současné problémy v reprodukci skotu

Bez reprodukce není produkce

Autorem je MVDr. Vojtěch Coufalík

Metody, principy, směry správné reprodukce v chovu skotu pro zooveterinární praxi.

Formát A5, vazba vázaná, počest stran 184.

Historie Valtických vinných trhů

Historie Valtických vinných trhů

Souhrn historie nejen Valtických vinných trhů, zasvěcený pohled na moravské vinařské výstavnictví v posledním půlstoletí

Autor:  Ing. Jan Otáhal

Každý ročník Valtických vinných trhů je popsán a doložen bohatým faktografickým materiálem. 

Jedná se jistě o ojedinělý souhrn historie nejen Valtických vinných trhů, ale také o zasvěcený pohled na moravské vinařské výstavnictví v posledním půlstoletí.

Prostějov - Hanácký Jeruzalém

Prostějov - Hanácký Jeruzalém

autoři Petr Komárek, Ing. Marek Moudrý

Obrazová publikace mapující historické památky, současnou architekturu a jiné zajímavosti Prostějova a nejbližšího okolí.

Texty v českém a anglickém jazyce.

Objednávka

Adresa doručení:

Jméno:
Firma, adresa:
Město:
PSČ:
Telefon:
E-mail:
Poznámka:
Kontrolní součet: 1 + 10 =  povinná položka, prosím vyplňte
Objednáním souhlasím s všeobecnými obchodními podmínkami

Objednávané tituly

Titul Popis Cena Množství
Hanácké novinyNoviny z vašeho regionu280 Kč
Hanácké pohádky a pověstiNové vydání s ilustracemi od Pavly Baštanové přináší příběhy z Hané a Záhoří, které sesbíral a vyprávěl Bohumír Štéger.345 Kč
Moji čtyřnozí pacientiVojtěch Coufalík100 Kč
Semena a plody1. část zeleniny100 Kč
Padlíkulturních a planě rostoucích plodin490 Kč
LitovelHanácké Benátky150 Kč
Trávníky pro zahradu, krajinu a sportVýznamná kniha pro trávníkářskou praxi90 Kč
Vinárstvo & somelierstvoNOVÁ PUBLIKÁCIA (slovensky)150 Kč
Kuchařka moravských vinařekvolné pokračování100 Kč
Štíhle vretenoNová knižná publikácia100 Kč
Výživa a krmení drůbežeAutor prof. Ing. Jiří Zelenka, CSc., Mendelova univerzita Brno100 Kč
Dež sem se narodil a co belo pakanebo. Třekrát deset dni ze ževota děcka100 Kč
Hanácká kuchařkavolné pokračování100 Kč
Stroje a zařízení pro vinařstvíNová a významná knižní publikace pro vinaře150 Kč
Svět růžíNová knižní publikace na českém trhu100 Kč
Pomologie drobného ovoce a skořápkovinNovinka od autorů úspěšných knih100 Kč
No deťTřetí hanácká publikace v hanáckém jazyce100 Kč
Hanácká kuchařkaPovídání o hanáckém stravování190 Kč
Pivař a pivoMagazín pro výrobce a konzumenty piva75 Kč
Vinohradnická mechanizaceNová knižní publikace90 Kč
Trávy pěstované na semenoVýznamný autorský počin pro osivářský a pěstitelský svět190 Kč
Současné problémy v reprodukci skotuBez reprodukce není produkce100 Kč
Historie Valtických vinných trhůSouhrn historie nejen Valtických vinných trhů, zasvěcený pohled na moravské vinařské výstavnictví v posledním půlstoletí190 Kč
Prostějov - Hanácký Jeruzalémautoři Petr Komárek, Ing. Marek Moudrý390 Kč
Další produkty

Další informace


Kontrolní součet: 14 + 19 =  povinná položka, prosím vyplňte

Proč potřebujeme biopaliva?

Zemědělský magazín / červen 2015

Navštivte i náš Facebook